Ναυτιλία

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ο τομέας της ναυτιλίας έχει διαχρονικά ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγο της φύσης του κλάδου, ως εκ τούτου η εφοδιαστική  του  αλυσίδα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, τόσο αναφορικά με το εύρος της των προϊόντων που καλύπτει αλλά κυρίως με τα πολύ αυστηρά χρονικά περιθώρια για την εκτέλεση του  έργου.   Αυτά σε συνδυασμό με τις πολύπλοκες και  ιδιαίτερες  διαδικασίες ανάλογα με το κανάλι, το μέσο , το λιμάνι και  το τελωνείο που αφορά, κάνουν τα marine logistics ιδιαίτερα στην διαχείριση.

Σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, απαιτείται στενή ‘on-line’ επικοινωνία με τον αποθέτη για την πληροφόρηση των κινήσεων των εμπορευμάτων, ενώ οι δείκτες που παρακολουθούνται Κey Performance Indicator (KPIs) στοχεύουν σε ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, καθόσον μία αστοχία καθυστέρησης σε μία παράδοση, δεν είναι απλά απώλεια  μίας πώλησης αλλά έχει και περαιτέρω  αρνητικές επιπτώσεις  σε ολόκληρη  την διαδικασία.

Η Synergy διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο καταρτισμένων έμπειρων συνεργατών για την κάλυψη των  ιδιαίτερων αναγκών  της ναυτιλίας και επενδύει σε συστήματα που της επιτρέπουν να παρακολουθεί την διαδικασία και να  δίνει επαρκή πληροφόρηση στους αποθέτες  της.

Διαχείριση FIFO, FEFO, LIFO κλπ ανάλογα της προδιαγραφής,

  • Παρακολούθηση ημερομηνίας λήξης
  • Ιχνηλασιμότητα  και πλήρη έλεγχο των προϊόντων.
  • Διανομή πανελλαδική έως τον τελικό παραλήπτη, κανάλι B2B και B2C Business to Business και Βusiness to customer
  • Κάλυψη προωθητικών ενεργειών με δεσμεύσεις για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μοντέλα υλοποίησης.
  • Reverse Logistics,  διαχείριση επιστροφών και ακαταλλήλων προϊόντων
  • Η Synergy τροφοδοτεί σε καθημερινή , εβδομαδιαία και μηνιαία βάση πληθώρα πληροφόρησης με το status των εισαγωγών και παραγγελιών των πελατών καθώς και τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου στον πελάτη αναφορικά με την έγκαιρη παραλαβή, ακρίβεια αποθέματος, πληρότητα στην εκτέλεση παραγγελιών, έγκαιρη παράδοση κ.λπ