Ναυτιλία

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Ο τομέας της ναυτιλίας έχει διαχρονικά ιδιαίτερες απαιτήσεις λόγο της φύσης του κλάδου. Ως εκ τούτου, η εφοδιαστική του αλυσίδα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, τόσο αναφορικά με το εύρος της των προϊόντων που καλύπτει, αλλά κυρίως με τα πολύ αυστηρά χρονικά περιθώρια για την εκτέλεση των έργων. Αυτά σε συνδυασμό με τις πολύπλοκες και  ιδιαίτερες διαδικασίες ανάλογα με το κανάλι, το μέσο, το λιμάνι και το τελωνείο που αφορά, κάνουν τα Maritime Logistics ιδιαίτερα στην διαχείριση.

Σε όλα τα στάδια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, απαιτείται στενή, ‘on-line’ επικοινωνία με τον αποθέτη για την ενημέρωση των κινήσεων των εμπορευμάτων, ενώ οι δείκτες που παρακολουθούνται (Κey Performance Indicator – KPIs) στοχεύουν σε ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, καθόσον μία καθυστέρηση σε μία παράδοση δεν είναι απλά απώλεια μίας πώλησης, αλλά έχει και περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις για τον πελάτη.

Η Synergy διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο καταρτισμένων και έμπειρων συνεργατών για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της ναυτιλίας και επενδύει σε συστήματα που της επιτρέπουν να παρακολουθεί την διαδικασία και να δίνει επαρκή πληροφόρηση στους αποθέτες της.

Στην περίπτωση των παραδόσεων σε πλοία, η Synergy δίνει στους αποθέτες της ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο αναφορικά με την πορεία των παραδόσεων, πέρα από τις τακτικές αναφορές σχετικά με τους δείκτες απόδοσης του παρεχόμενου έργου (K.P.I.’s).