Home | Η Εταιρία | Supply Chain Engineering

Supply Chain Engineering

Logistics Engineering

Ένα από τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη Synergy είναι η ομάδα των Supply Chain Engineers που έχει συγκροτήσει. Η ομάδα αυτή έχει ως αποστολή την ανάλυση των αναγκών κάθε νέας συνεργασίας και των αντίστοιχων απαιτήσεων που αυτή συνεπάγεται όπως επίσης και την ανάλυση των νέων αναγκών που προκύπτουν από την εξέλιξη / μεταβολή της στρατηγικής και των απαιτήσεων υφιστάμενων πελατών. Στη συνέχεια, η ομάδα των SC Engineers παρουσιάζει τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας όλων των τμημάτων της Εταιρίας και των βέλτιστων διαδικασιών που χρειάζεται να υιοθετήσουν, ώστε να καλυφθούν ποιοτικά και αποτελεσματικά οι νέες ανάγκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα των SC Engineers υποδεικνύει τη βέλτιστη χωροταξία εντός των Κέντρων Διανομής που μπορεί να απαιτεί και re-engineering των αποθηκευτικών χώρων, συνεργάζεται με το τμήμα ΙΤ για την ένταξη του έργου στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας και την αντίστοιχη διαμόρφωση των software, εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό στις ανάγκες εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου έργου, συντονίζει την έναρξη του έργου και παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξή του.

Οι ομάδες των Supply Chain Engineers λειτουργούν στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης η οποία συνιστά συγκεκριμένη στόχευση της Εταιρίας μας και καθημερινό τρόπο σκέψης τόσο στις σχέσεις μας με τους πελάτες όσο στις εσωτερικές μας διαδικασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, εφαρμόζουμε και συνεχώς επαναξιολογούμε το Lean Management.

Η εξάλειψη οποιασδήποτε περιττής ενέργειας στην παραλαβή, την αποθήκευση, τη διανομή αλλά και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση ποιοτικής λειτουργίας με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους. Μια δέσμη δεικτών που εντοπίζουν πηγές «φύρας» χρησιμοποιούνται καθημερινά ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς τις επιδόσεις μας.

Research & Development

Η κουλτούρα της Synergy είναι συνυφασμένη με την αέναη εξέλιξη. Γι’ αυτό το λόγο  επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη του Supply Chain Engineering, έργο που έχει αναλάβει   μια ξεχωριστή ομάδα από engineers , η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση νέων διαδικασιών που θα επιφέρουν βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αναβαθμίζοντας τον ποιοτικό δείκτη της δουλειάς μας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε πάντα στους πελάτες μας τις καλύτερες υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώνουν συνεχώς το έργο τους, ενώ ταυτόχρονα θα το αναπτύσσουν.

Για τη Synergy η ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κομμάτι του research, το οποίο  είναι στο εταιρικό της  DNA, είτε στο τμήμα της τεχνολογίας ή σε ενσωμάτωση μέσα κάποια διαδικασία που θα αποδειχτεί βοηθητική στη συνέχεια. Δεν αναζητούμε απλώς την πληροφορία αλλά την αναλύουμε μέσω από το πρίσμα του Logistics και με γνώμονα την υποστήριξη των πωλήσεων των αποθετών, κάτι που μας διαφοροποιεί εμπράκτως από τον ανταγωνισμό.

Τεχνολογία

H Synergy διαθέτει το απαραίτητο υπερσύγχρονο τεχνολογικό υπόβαθρο για την υποστήριξη των Best in Class υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, αξιοποιώντας εξελιγμένες λύσεις και εξοπλισμό σε όλο το φάσμα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Η Εταιρία ανταποκρίνεται στο έπακρο στην ανάγκη των πελατών της για «ορατότητα» (visibility), μέσω της παρακολούθησης των σειριακών αριθμών, της δυνατότητας Ιχνηλασιμότητας ακόμη και σε επίπεδο τεμαχίου (κρίσιμος παράγοντας για κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα κ.λπ.) και μιας σειράς άλλων δράσεων.

Προηγμένη τεχνολογία εφαρμόζεται επίσης στον τομέα του document management, και της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης. Eίμαστε σε θέση επιπλέον να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά τους απαιτούμενους μηχανισμούς ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με πληροφοριακά συστήματα των πελατών και να προσφέρουμε Web Based Reporting.

Σε επίπεδο hardware, η Εταιρία διαθέτει εξοπλισμό νέας γενιάς (barcode scanners, printers κ.ά.), όπως και server rooms με την προσθήκη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και UPS, ενσύρματα και ασύρματα τοπικά δίκτυα για αξιόπιστη λειτουργία σε συνεχή βάση.

Η Τεχνολογία με μια ματιά:

  • Warehouse Management System
  • RF Scanning
  • Ιχνηλασιμότητα
  • Web Based Reporting
  • POD (Proof of Delivery)
  • IOD (Information of Delivery)
  • Τηλεματική – track & trace

Τα πληροφοριακά συστήματα προστατεύονται από Cisco Firewalls, έτσι ώστε στα ιδιωτικά δίκτυα της Εταιρίας να αποτρέπεται η πρόσβαση και να μην επιτρέπεται τροποποίηση, αφαίρεση ή προσθήκη δεδομένων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Στο εσωτερικό δίκτυο της Εταιρίας υπάρχει διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασύρματων υπολογιστών χειρός.

Η κάλυψη των logistics αναγκών της εταιρίας και κατ’ επέκταση των εντολέων της, στηρίζεται στο πλέον σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, Logistics Vision Suite 3plus. Οι δυνατότητες του συστήματος σε συνδυασμό με την χρήση πολλαπλών μέσων εισαγωγής της πληροφορίας (barcode scanning, RFIDs, κλπ), εξασφαλίζει την πλήρη καταγραφή και διατήρηση όλων των πληροφοριών που αφορούν τη διαδρομή που ακολούθησε  µία συγκεκριμένη  μονάδα ή παρτίδα ενός προϊόντος, από την παραλαβή  έως τον τελικό καταναλωτή.

Πιο συγκεκριμένα η ταυτοποίηση της παρτίδας ενός προϊόντος μέσω της χρήσης ασύρματων τερματικών (RF Scanners), από την παραλαβή προμηθευτή, επιστροφή πελάτη, σε όλα τα στάδια εσωτερικής διακίνησης στην αποθήκη μέχρι και την διανομή, δίνει την δυνατότητα της άμεσης και αξιόπιστης καταγραφής της πληροφορίας. Το πληροφοριακό σύστημα παραμετροποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών ιχνηλασιμότητας του εντολέα και ταυτόχρονα η βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση  των λειτουργιών της αποθήκης.

Όλα τα παραπάνω μας οδηγούν με ασφάλεια στην παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης ιχνηλασιμότητας (upstream, downstream) προς του εντολείς, είτε για λόγους ανάκλησης είτε για λόγους ενημέρωσης.

Η πληροφόρηση αυτή είναι άμεση, αποτελεσματική και διασφαλίζει πλήρως τον εντολέα και την εταιρία απέναντι στην νομοθεσία.

IT

Αναζητώντας τρόπους να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες, η Synergy έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη και καθόλα σύγχρονη υποδομή εξοπλισμού και λογισμικού. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα τοπικά δίκτυα, τα οποία εξυπηρετούν τη μετάδοση δεδομένων από μια σειρά σταθερών (routers, firewalls, switches, access points, servers, υπολογιστές, printers) αλλά και φορητών (ασύρματα hand held τερματικά) συσκευών.

Η ανεμπόδιστη ροή λειτουργίας διασφαλίζει  καλύτερους  χρόνους, οι οποίοι έρχονται ως συνέπεια του σχεδιασμού και της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε. Παράλληλα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις -και ειδικότερα τα Server Rooms με την προσθήκη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και UPS- λειτουργούν σε διαρκή βάση.

H Διεύθυνση του SC Engineering αναλαμβάνει την ευθύνη ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τα συστήματα όλων των αποθετών της Synergy, με εμπειρία στην ανταλλαγή αρχείων σχεδόν με όλα τα συστήματα της αγοράς (SAP, Atlantis, Softone κ.α.).

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, με σκοπό να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ως εκ τούτου, βασικοί μας συνεργάτες όσον αφορά το WMS  και το ERP είναι η ATC -συνεργάτης της EPICOR CORPORATION- αλλά και η MANTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

Ακολούθως, με τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή που διαθέτουμε, μπορούμε να υποστηρίξουμε επαρκώς τους απαιτούμενους μηχανισμούς ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων με πληροφοριακά συστήματα προμηθευτών και συνεργατών, ενώ υποστηρίζουμε την απρόσκοπτη πληροφόρηση ανάμεσα στα συστήματα.

Εν τέλει, συνδράμουμε ενεργά στην μείωση των τηλεφωνικών κλήσεων, εκτυπώσεων και διπλοκαταχωρήσεων, εστιάζοντας στην αποδοτικότητα και την επιτάχυνση της παραγωγικής διαδικασίας.

BI

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Εταιρίας μας είναι η ενσωμάτωση Καινοτομιών σε όλα τα στάδια της εσωτερικής μας λειτουργίας αλλά και της συνεργασίας μας με τους πελάτες, οι οποίες αναβαθμίζουν περαιτέρω τα επίπεδα Ποιότητας και Αξιοπιστίας και ταυτόχρονα συγκρατούν ή και μειώνουν το λειτουργικό κόστος προς όφελος και των δύο μερών.

Πιστεύουμε σε μια λιτή και ταυτόχρονη ισχυρή οργάνωση και δομή που ενισχύεται από την εισαγωγή Καινοτομιών τόσο σε επίπεδο συστημάτων και εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης εργασίας και διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στις σχέσεις μας με τους πελάτες, καινοτόμες είναι οι λύσεις που προτείνουμε στις Εμπορικές Διευθύνσεις τις οποίες συμβουλεύουμε στο σχεδιασμό ενεργειών promotion ή άλλων, από την οπτική γωνία της υλοποίησης της δράσης σε επίπεδο Logistics, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνουμε το σύνολο της οργάνωσης, της υλοποίησης και του απολογιστικού ελέγχου.

Η Καινοτομία διέπει κάθε πρόταση Εφοδιαστικής Αλυσίδας που καταθέτουμε στους πελάτες μας και εφαρμόζεται στην πράξη μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες υλοποίησης, ελέγχου και αποτίμησης των αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών, η SYNERGY, επιπλέον των Logistics Reports που παρέχει στους πελάτες της, χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για την παροχή “Business Intelligence” Tools, δεδομένα εμπορικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στη λήψη των  βέλτιστων εμπορικών αποφάσεων.