Χημικά & Βιομηχανικά

- Aδειοδοτημένη αποθήκη, 10.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο για αποθήκευση όλων των κλάσεων κινδύνου (πλην εκρηκτικών και ραδιενεργών) 

- Έκδοση εγγράφων μεταφοράς κατά ADR/IMDG και checklist οδηγού για την ασφαλή διαχείριση και διανομή επικίνδυνων φορτίων σε όλη την Ελλάδα 

- Προσδιορισμός απαιτήσεων κατά CLP/ADR/SEVESO ανά προϊόν 

- Εποπτεία συμμόρφωσης με τα όρια Περιβαλλοντικής Κατάταξης/Βαθμού Όχλησης για τα οποία η εγκατάσταση έχει αδειοδοτηθεί

- Πιστοποίηση OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001

- Εξελιγμένη τεχνογνωσία και ταχύτατη εναρμόνιση διαδικασιών για την πλήρη κάλυψη ειδικότερων απαιτήσεων υφιστάμενων και νέων μεγάλων πελατών 

- Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφοράς Χημικών Εμπορευμάτων, του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και της πρωτοβουλίας της Παγκόσμιας Ένωσης Χημικών Βιομηχανιών (ICCA) «Υπεύθυνη Φροντίδα» για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019