Υπηρεσίες Logistics

 Εισαγωγή – Παραλαβή: Δίκτυο εισαγωγής εμπορευμάτων, Reverse logistics, Ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων, Έκθεση αξιώσεων και αποζημιώσεων, Δίκτυο από/σε τελωνειακούς χώρους, Δυνατότητα απ’ ευθείας διαχείρισης των προμηθευτών  και μεταφορικών εταιριών των αποθετών κ.ο.κ.  

Αποθήκευση: Εκφόρτωση, παλετοποίηση, ποιοτική και ποσοτική   παραλαβή, Picking πολλαπλών συσκευασιών & μονάδων μέτρησης, Έλεγχος αποθεμάτων, Κυκλικές και περιοδικές απογραφές, Πολλαπλά στάδια ελέγχων, Διαχείριση ιδιαιτεροτήτων (S/N, LOT, FIFO, LIFO, FEFO) κ.ο.κ.

Εξαγωγή: Διαχείριση παραγγελιών, Κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών, Έκδοση παραστατικών διακίνησης και τιμολογίων, Υποστήριξη εξαγωγών κ.ο.κ.

Διανομή – Μεταφορά:  Διεθνείς & εθνικές μεταφορές, Cross-docking, City logistics, Ταχυμεταφορά (courier service), Πανελλαδική κάλυψη δικτύου διανομής, Διαχείριση χρονικών περιθωρίων παράδοσης,  προγραμματισμός ραντεβού κ.ο.κ.

Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019