Καινοτομία

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Εταιρίας μας είναι η ενσωμάτωση Καινοτομιών σε όλα τα στάδια της εσωτερικής μας λειτουργίας αλλά και της συνεργασίας μας με τους πελάτες, οι οποίες αναβαθμίζουν περαιτέρω τα επίπεδα Ποιότητας και Αξιοπιστίας και ταυτόχρονα συγκρατούν ή και μειώνουν το λειτουργικό κόστος προς όφελος και των δύο μερών.

Πιστεύουμε σε μια λιτή και ταυτόχρονη ισχυρή οργάνωση και δομή που ενισχύεται από την εισαγωγή Καινοτομιών τόσο σε επίπεδο συστημάτων και εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης εργασίας και διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στις σχέσεις μας με τους πελάτες, καινοτόμες είναι οι λύσεις που προτείνουμε στις Εμπορικές Διευθύνσεις τις οποίες συμβουλεύουμε στο σχεδιασμό ενεργειών promotion ή άλλων, από την οπτική γωνία της υλοποίησης της δράσης σε επίπεδο Logistics, ενώ στη συνέχεια αναλαμβάνουμε το σύνολο της οργάνωσης, της υλοποίησης και του απολογιστικού ελέγχου. 

Η Καινοτομία διέπει κάθε πρόταση Εφοδιαστικής Αλυσίδας που καταθέτουμε στους πελάτες μας και εφαρμόζεται στην πράξη μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες υλοποίησης, ελέγχου και αποτίμησης των αποτελεσμάτων. 

Στο πλαίσιο της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών, η SYNERGY, επιπλέον των Logistics Reports που παρέχει στους πελάτες της, χρησιμοποιεί συγκεκριμένη μεθοδολογία για την παροχή "Business Intelligence" Tools, δεδομένα εμπορικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στη λήψη των  βέλτιστων εμπορικών αποφάσεων.

Synergy A.E. All Rights Reserved. ©2019